انسان از خاک نیست

” انسان از خاک نیست اما در طول زمان در خاک بخوبی تجزیه می شود ”

صحبت های دبیر زیست دوران دبیرستانم را به یاد دارم که می گفت سال ها قبل انسان ها فکر می کردند گیاه از خاک می روید پس شروع به آزمایش کردند و متوجه شدند که در اثر رشد گیاه در خاک جرم خیلی کمی از خاک کم می شود و در مقایسه با جرم اضافه شده به گیاهان قابل مقایسه نیست؛
ادامه خواندن انسان از خاک نیست

جانداری بی روح

جانداری بی روح زمین گیر در جهنمی خود ساخته ام
گاهی حس علف هرزی دارم که موجب سلب آسایش دیگر گیاهانم
نه دوستی دارم نه کسی را دوست میدارم
نه عاشقی دارم نه معشوقه ای
نه زیبایی دارم نه زیبا میبینم
بود و نبودم چنان مهم نیست … ادامه خواندن جانداری بی روح