فرار از تجسمات خاطرات غم انگیز

دو روز قبل تلفن خانه زنگ خورد من هم مثل همیشه بی توجه سراغ جواب دادن آن نرفتم.. آخر کسی با من کار داشته باشد با تلفن شخصی ام تماس میگیرد. معمولا درب خانه را هم باز نمی کنم مگر ببینم از افراد خانواده باشند.. ادامه خواندن فرار از تجسمات خاطرات غم انگیز