قهرمان زندگی ام همیشه مصدوم بوده است

بی مقدمه می نویسم همانطور که بی مقدمه و بی اختیار برای تجربه های تلخ و شیرین به دنیای مرموز فرستاده شده ام
دیشب را نخابیدم صبح هست و نمیخواهم بخوابم. جمعه ام را با اظهار پشیمانی تلخ تر میکنم و در خفای میان خانه می گریم
“قهرمان زندگی ام همیشه مصدوم بوده است،حاضرم بخاطر یک بار جنگیدنش طعم ابدی حبس ابد را بچشم”
ادامه خواندن قهرمان زندگی ام همیشه مصدوم بوده است