جانداری بی روح

جانداری بی روح زمین گیر در جهنمی خود ساخته ام
گاهی حس علف هرزی دارم که موجب سلب آسایش دیگر گیاهانم
نه دوستی دارم نه کسی را دوست میدارم
نه عاشقی دارم نه معشوقه ای
نه زیبایی دارم نه زیبا میبینم
بود و نبودم چنان مهم نیست … ادامه خواندن جانداری بی روح