راهِ سوخته

راهی خواهم ساخت / به باد خواهم تاخت
بی تعلق از سرزمینم / معلق جدا از زمینم
گسسته خاکستری سر /مُرده جسمی طرد
نرم تکه های سوخته / تکه جان هایم دوخته
نرم خاک نر سیاه / نشان پایان دنیای سیاه