این بار تاریخ برعکس تکرار می شود،آن را به گوش همه می رسانم..

خدای من …
این بار تاریخ برعکس تکرار شده است ..
یوسفی در پی پدرش اشک می ریزد ..
اگر تو برای مردمان تعریف نمی کنی من آن را به گوش همه می رسانم.. ادامه خواندن این بار تاریخ برعکس تکرار می شود،آن را به گوش همه می رسانم..