لحظات نفرت انگیز

گاه گاه لحظات نفرت انگیز زندگی ام را با دم دست ترین ادبیات به نوشته تبدیل میکنم …
با این که نمی توانم کاری کنم و می دانم باید از کسی کمک بخواهم نمی دانم چطور کمکی بخواهم …
ادامه خواندن لحظات نفرت انگیز