راهِ سوخته

راهی خواهم ساخت / به باد خواهم تاخت
بی تعلق از سرزمینم / معلق جدا از زمینم
گسسته خاکستری سر /مُرده جسمی طرد
نرم تکه های سوخته / تکه جان هایم دوخته
نرم خاک نر سیاه / نشان پایان دنیای سیاه

سراب دل تنگی

می نشینم نویسم از سر خط تا ته خط
می دوود دل تا که بگریزم پی سر کوی تا ته کوه

تا که بنشست دوباره لحظه ای بینم دوباره
تا که اوفتاد نگاهم رود جوشان شعرم خروشان دوباره
ادامه خواندن سراب دل تنگی